Jak liczyć ludzi? | How to count?


Jak liczyć ludzi? | How to count?

Liczenie odbywa się bez przerwy, podczas całego czasu trwania Ściskawy. 

  • Dwóch Strażników stojących przy wejściu do Serca liczy na bieżąco ludzi wchodzących do Serca
  • Trzeci Strażnik krąży wokół całego Serca i liczy tych, którzy wyszli. Mistrz Ceremonii (MC) może mu pomagać. 
  • Pod koniec Ściskawy, podczas "Decydującej Trzydziestki" MC oraz Strażnicy Wrót zbierają się i ustalają, ile osób weszło do Serca. 
  • Strażnik "od wychodzących" podaje, ile osób wyszło z Serca. 
  • Następnie ta liczba zostaje odjęta od łącznej ilości osób, które weszły do Serca i tak otrzymujemy ostateczny wynik, który przekazujemy Koordynatorom.

Więcej w Podręczniku i Regulaminie


Counting goes on for the entire time of the Great Hug. 

  • Two Guardians standing on the entrance to the Heart count the people coming into the Heart.
  • The Third Guardian counts the people going out. He should keep watch over the whole Heart. The Master of Ceremony can help the him. 
  • In the end of the Hug, during the "Decisive Thirty" MC and the GG's come together
  • the Third Guardian says how many resigners were counted
  • That number is then substracted from the amount of participants who have come into the Heart and that's how we get the final result, which we send to Coordinators.

More in the HandbookI BUILT MY SITE FOR FREE USING